gmslogos


 Back to module list

InledningCopyright: Estonian National Museum

Eftersom du har känt din far- eller mormor hela ditt liv kan det vara lite svårt att intervjua henne. En intervju är inte bara en konversation utan en dialog mellan två eller flera personer, under vilken frågor hjälper deltagarna att komma ihåg sina erfarenheter och ge mer detaljerade svar på frågorna. Metoden som används för att ställa frågor och genomföra intervjuer är viktig i hela projektet och kan användas när du frågar om föremål, foton och resvägar.  

UPPGIF

Grandmothers want to talk to their grandchildren.
Grandmothers want to talk to their grandchildren.

Förbered noga innan intervjun genom att läsa avsnitten:

 • Samla in historier från din egen familj
 • Förbereder för intervjun
 • Under intervjun
 • Efter intervjun

När du samlar in berättelser från dina egna släktningar, tänk på att:

 • Familjemedlemmar litar på varandra.
 • En intervju skiljer sig från vanliga samtal.
 • Många berättelser har du redan hört och känner till historien. 
 • Du vet hur och när du ska ställa mer detaljerade frågor

Förslag:

 • Tveka inte att fråga om berättelser du har hört förrut. Uppmuntra henne till att berätta dem en gång till. 
 • Tänk på att familjemedlemmar kan berätta väldigt personliga saker för varandra. Fundera på om du vill dela dem med alla. 
 • Att tala om negativa upplevelser kan vara svårt, men det kan också vara terapeutiskt. 

 Copyright: Estonian National Museum

How to prepare for an interview?

 • Think about your goals, why are you doing this?
 • Set up a date for the interview.
 • Do some research on history - what happened during the time your grandmother moved? What was happening in her birthplace and in her destination country at that time?
 • Think, how and why is sharing her migration story useful for your grandmother? (Would it give her an opportunity to discuss about her experiences, remembering that part of her life?)
 • Think about what you want to know and about what you are going to talk. Prepare some key questions.
 • Think about the stories you have heard a lot. Could you use them while conducting the interview or ask additional questions about them?
 • Think what are you going to do with the material later on, how are you planning to present it?
 • How are you going to record the stories? Test your devices before interviewing.

Hur förbereder man sig på en intervju?

 • Tänk på dina mål, varför gör du det här?
 • Bestäm ett datum för intervjun.
 • Gör lite forskning om historien -  vad hände där hon bodde då?
 • Tänk, hur och varför hon vill dela sin berättelse? Ger det henne möjlighet att berätta om sina erfarenheter,minnas den  delen av livet? 
 • Tänk på vad du vill veta och om vad du ska säga. Förbered några nyckelfrågor.
 • Tänk på de berättelser du har hört många gånger. Kan du använda dem när du genomför intervjun eller ställa ytterligare frågor om dem?
 • Tänk vad ska du göra med materialet senare? Hur tänker du presentera det?
 • Hur ska du spela in historierna? Testa tekniken innan du intervjuar.

During the interview

 • To begin with – explain why you are conducting the interview and how you are going to use it later.
 • Ask permission to record the story and make notes.
 • Check that your equipment is working, and you have additional batteries.
 • Give attention to the sounds surrounding you, choose the quietest location and if possible ask to turn off devices like radio or television.
 • Start with broader questions or topics, it helps to get into the theme. For example ask about her childhood, parents, where she was born.
 • Ask one question at a time, so that it would be easier to answer.
 • Don’t be afraid of silence and longer pauses - sometimes people need some time to think after they have heard the question.
 • Always prefer open-ended questions (for example, start with how, why, what kind, describe).
 • Avoid questions, which could be answered with simply yes or no.
 • An interview should develop as a conversation; when needed lead it with questions.
 • Listen carefully even when it seems that the story is far from the theme you are interested in. Give your grandmother some time to think about the question and talk it through.
 • Ask about the stories that you have already heard or what are commonly told among your family.
 • Don’t interrupt the storytelling. If you have additional questions, write them down and ask later.
 • Use non-leading questions, don’t tell the interviewee what you want them to think.
 • In addition to facts and opinions ask about descriptions and interesting stories.
 • When your grandparent is showing signs of weariness or the topics get too emotional for her, finish the interview. If needed, reschedule and continue the interview another time.
 • Thank her for the interview!

Under intervjun

 • Börja med att förklara varför du gör intervjun och hur du ska använda den senare.
 • Be om tillåtelse att spela in historien och göra anteckningar.
 • Kontrollera att din utrustning fungerar och du har tillräckligt med batteri.
 • Se till att det finns så lite bakgrundsljud som möjligt. Stäng av tv och radio och sätt mobiler på ljudlöst. 
 • Börja med bredare frågor eller ämnen, det hjälper henna att komma in på temat. Fråga om hennes barndom, föräldrar, var hon föddes...
 • Ställ en fråga i taget så att det blir lättare att svara.
 • Var inte rädd för tystnad och längre pauser - ibland behöver människor lite tid att tänka efter innan de svarar. 
 • Välj alltid öppna frågor (till exempel börja med hur, varför, vilken typ, beskriva).
 • Undvik frågor som kan besvaras med bara ja eller nej.
 • En intervju bör utvecklas som en konversation; behöver du ställa följdfrågor eller be henne utveckla, gör det.
 • Lyssna noga även när det verkar som om historien ligger långt ifrån det tema du är intresserad av. Ge henne lite tid att tänka på fråganoch svara i sin egen takt. 
 • Fråga om de berättelser som du redan har hört eller som är kända i familjen. 
 • Avbryt inte. Om du har ytterligare frågor, skriv ner dem och ställ dem senare.
 • Använd icke-ledande frågor, tala inte om för henne vad hon skall svara. 
 • Förutom fakta och åsikter, be henne beskriva och berätta detaljer.
 • Om hon börjar bli trött eller ämnena blir för emotionella för henne, avsluta intervjun. Om det behövs, fortsätt intervjun en annan gång. 
 • Tacka för intervjun!

After the interview

 • Listen to the recording and write everything down, so that you could ask additional questions if needed
 • Before you share or present the story, show it to your grandmother to get her feedback.
 • Write down what surprised you the most and whether the interview questions worked or didn't work as you expected. Did you find out something new about your grandmother?
 • If you wish to give the stories to a museum or to an archive, talk about it with your grandmother and ask, whether she wants to set any restrictions on using them. Get in touch with a museum to set those terms.

Efter intervjun

 • Lyssna på inspelningen och skriv ner allt, så att du kan ställa ytterligare frågor om det behövs
 • Innan du delar materialet, visa denför din far- eller mormor för att få hennes feedback.
 • Skriv ner det som förvånade dig mest och om intervjufrågorna fungerade eller inte fungerade som du hade tänkt dig. Fick du veta någonting nytt om henne?  
 • Om du vill ge materialet till ett museum eller arkiv, prata om det med din far- eller mormor om detta och fråga om hon vill ha några restriktioner på materialet för att museet eller arkivet ska få använda dem. Kom överens med museet eller arkivet om dessa. vilkor.

 

Slutsats

Nu har du har intervjuat din far- eller mormor åtminstone en gång och lärt känna henne lite bättre, fått ny kunskap och lärt dig hur man intervjuar. Nu kanske du vill utveckla dina färdigheter ännu mer, lära andra hur man intervjuar eller kanske vill du läsa om nästa steg för att dela hennes historia med andra. 

Utvärdering

 • Förbättra förmågan att planera genomförande av uppgift
 • Utveckla förmågan att tidsplanera
 • Förbereda och genomföra intervjuer